Krónika kereső

Idei kitüntetettek, Nagykovácsi elismerő címek átadása 2019-ben, államalapító Szent István ünnepén

Szerző:

Nagykovácsiért Emlékérmet kaptak:

Perneczki Péterné, Marika

 

Perneczki Péterné

Perneczki Péter Pálné, született Márkus Mária Magdolna az óvodai nevelés és oktatás érdekében végzett tevékenységét, munkásságát közel 20 éven át folyamatosan, kiemelkedő színvonalon fejtette ki Nagykovácsi és a nagykovácsi gyerekek érdekében.

Perneczki Péterné, Marika 1981-ben végzett a Budapesti Tanítóképző Főiskola óvónői szakán, majd 1985-ben másoddiplomát szerzett a Gyógypedagógiai Főiskolán. 1994. november 1-én kezdett Nagykovácsiban dolgozni óvónőként, majd 1997-től 2003-ig óvodavezető helyettesként. A Nagykovácsi Kispatak Óvodában végzett nevelő-fejlesztő munkája során gyermekek nemzedékeinek sora került ki a keze alól.

2007-ben újat álmodott és „Mária gyermekei” néven megnyitotta családi bölcsődéjét, ahol meghitt hangulatban dédelgette a legkisebb nagykovácsiakat. Hihetetlen munkabírását jelzi, hogy naponta hajnalban kelt, hogy elvégezze a családja körüli teendőket, majd a délelőttjét a bölcsődében töltötte az apróságokkal. Délidőben pedig tovább indult a Kispatak Óvodába, ahol nap mint nap szívvel-lélekkel tette a dolgát óvodapedagógusi hivatásában.

Tevékenysége során valamennyi jelentős óvodai esemény megszervezésében részt vállalt, legyen az óvodai jótékonysági bál, jeles napok programja, ünnepi előkészület vagy akár település szintű rendezvény.

A helyi katolikus egyházközösség aktív tagjaként végzett áldozatos munkát hosszú éveken át, ezek sorából csak néhányat említek:

– 16 éven át tartó heti rendszeres templom takarítás és virágozás,

– hosszú éveken át tartó lelkiismeretes tevékenykedése a Magyar Katolikus Karitász segélyszervezet helyi eseményein,

– a Nagykovácsi Regnum Marianum katolikus ifjúsági közösség alapító csoportjának tagja volt.

Családja igazi nagycsalád. Férje, négy gyermekének családjai, köztük hat unokája akikről most, immár nyugdíjasként is olyan odaadó szeretettel és példamutató gondoskodással törődhet Marika, miként tette azt eddig is. Nem utolsó sorban finom süteményei is messze földön híresek és biztos vagyok benne, hogy unokái mellett volt óvodásai szeretete is sokáig kíséri majd őt Nagykovácsiban.

Huszárné Czene Zsuzsa

 

Huszárné Czene Zsuzsanna

a Nagykovácsi Általános Iskolában 1994 óta dolgozik, mint történelem- és néptánctanár, három éve pedig elsősorban néptánctanárként részben az iskolában részben pedig a Rézpatkó Néptáncegyüttesben, amelynek alapítója is.

Az alsó tagozatos gyermekek részére hetente vezet néptáncórát órarendi keretben. Ezzel olyan hagyományőrző program részese, legfontosabb láncszeme az iskolában, ami nem csak az oktatásban, hanem azon túl is meghatározóvá vált az intézmény számára.

Fontos a gyermekek hagyományőrző tevékenységének kiteljesítésében, hogy Erdélyben, autentikus környezetbe helyezte át a hagyományos tánctábort, már negyedik éve. Itt a helyi szokások mellett mezőségi, kalotaszegi táncokat, népdalokat is megismerhetnek a gyerekek, olyan közegben, ahol azok megszülettek. A közeli Kalotaszegi Nemzetközi Tánctáborban is részt vesz a táborozókkal, így még szélesebbre tudja nyitni a gyermekek előtt a magyar kultúra határokon túli kincseinek megismerését, ezzel erősíti a gyermekek lelkületében a hazaszeretetet, a hagyományok iránti tiszteletet, az egymás iránti megbecsülésre nevelést, hovatartozásuk tudatosítását.

Ugyanez az út vezeti Moldvába, Pusztina faluba is, ahol a szórványmagyarság nevelése érdekében fejt ki tanítói tevékenységet az ottani magyarnak lakosság gyermekeinek. Tanítja őket magyar táncokra népdalokra, hogy megőrizhessék kultúrájukat, hagyományukat.

Ahhoz, hogy magas szinten tudja nevelői-oktatói tevékenységét művelni, elvégezte a Hagyományok Háza népi ének szakát.  Azóta is fejleszti, képezi magát ezen a téren is, Navratil Andrea vezetésével.

Szoros kapcsolatot alakított ki a Szlovákiában, a felvidéki Szőgyényben működő Csongrády Lajos Alapiskolával is, ahol alkalmanként szintén tanít is. Az ottani gyermekek többször meglátogatták már az iskolát a népszerű Katalin bálon, ahol fellépéseiknek is örülhettünk.

A Piliscsabai Táncház Egyesülettel és a Máriaremetei Kis Zenedével is ő tartja a kapcsolatot, akik közreműködésével havonta az Öregiskolában tartanak gyermek és tini táncházat. Viszonzásképpen ő is tart Piliscsabán gyermek és felnőtt táncházat.

Versenyszervező és felkészítő szerepe is magas színvonalú, elég csak a népszerű Dunán innen, Tisztán túl versenyekre gondolni, ahol több tucat diákja szerepel évről-évre kiemelkedő eredménnyel.

Nem utolsó sorban gyakran láthatjuk a községi rendezvényeken, színvonalas produkciók felkészítő tanáraként. Fontos feladatának tekinti a tanulók kötődését szűkebb és tágabb hazájukhoz: Nagykovácsihoz, illetve Magyarország természeti és történeti értékeihez, továbbá a népi hagyományok, szokások megőrzésével identitástudatuk megerősödését. Lelkes pártolója a hagyományőrzésnek, a néphagyományok továbbvitelének, a táncházaknak, nélküle elképzelhetetlen lenne a Rézpatkó Néptáncegyüttes.

Huszárné Czene Zsuzsanna tanárnőt az iskolai nevelő-oktató munkája mellett kialakított rendkívül sokoldalú, a magyar kultúrát és a hagyományőrzést magas színvonalon képviselő tevékenységéért tüntetjük ki a Nagykovácsiért emlékérem díjával.

Kedves Zsuzsa, köszönjük fáradhatatlan munkádat!

 

Reindl Gyula

 

Reindl Gyula

Reindl Gyula a Nagykovácsi Általános Iskola tanára 1988 óra. Előtte 10 évig a MAHART alkalmazottja volt, tengerjáró hajókon tiszti beosztásban. Ehhez a munkához tengerésztiszti főiskolai végzettséggel rendelkezett. További tanulmányait már új hivatása érdekében végezte. Az ELTE-n földrajztanári diplomát szerzett, illetve a Veszprémi Egyetem Tanárképző Karán informatika szakos középiskolai tanári képesítést.

Iskolafejlesztő, szakmai életútjában kiemelkedő volt matematika, földrajz és később informatika tanárként, a terepgyakorlatok, a meteorológiai megfigyelések és a csillagászat témakörében is. Tanítványaival meteorológiai megfigyelő állomást is létesített az iskola udvarán. Kidolgozta a turisztikai, légkörtani, csillagászati terepgyakorlatok alapját. Választható tantárgyként kidolgozta „Az európai civilizáció története” és a „Tanulás tanítása” fakultáció tematikáját és tanmenetét.

A földrajzhoz kapcsolódó terepgyakorlatok nagy sikert arattak a diákok körben. Az ELTE Tanárképző Főiskolai Kar földrajztanári karán is ebből, a turisztikai és légkörtani terepgyakorlatokból írta a szakdolgozatát. A településen lévő Amerikai Nemzetközi Iskolával partneri kapcsolatot létesített, így alakulhattak ki a közös földnapi rendezvények.

Osztályfőnökként és a természettudományi munkaközösség vezetőjeként is, kivívta a kollegák, a tanítványok és a szülők megbecsülését. Kiemelkedő munkája révén az intézmény természettudományi munkaközössége évtizedek óta kiemelkedően teljesít a tantárgyi vetélkedőkön, a területi és országos versenyeken, illetve a magas színvonalú munkát jelzi az éves kompetenciamérések matematika tárgyból elért eredményei, amelyek magasan az országos átlag és a hasonló települések iskoláinak átlagai felett vannak. Informatikatanárként is komoly sikereket ért el, például 2003-ban a Neumann János Számítógép- tudományi társaság „Ismerd meg az Európai Unió országait az interneten keresztül” című 3 fordulós országos vetélkedőjén, ahol több mint száz iskola közül az iskola a 8-9. helyezést érte el.

A Földrajz tanítása című folyóiratban 2002-ben cikke jelent meg a „Szakértői rendszerű oktatóprogramok alkalmazása a földrajz tanításában” címmel. 2004-en szakcikket jelentetett meg az Új Pedagógiai Szemlében „Az informatika tanítása és felhasználása a magyar Oktatásban” címmel.

A felnőttoktatásban is komoly szerepet vállalt, az OKJ-s képzésekben. A Jövő Házában is alkalmazásban állt 2010-ig, mint a „Jövő tanára”. Kidolgozta az „Agy”, a „Szív”, „A Mars és az Űrhajózás története” című kiállítások számítógépes anyagát, amelyeket kooperatív módszer alkalmazásával lehetett alkalmazni. Ezen a területen is sokat képezte magát, tanulmányúton volt többek között Londonban, Bristolban, Cardiffan is, ahol tanulmányozhatta a hasonló típusú múzeumok tevékenységeit. A nyugdíjasok oktatójaként pedig bekerült a Life Long Learning nemzetközi projektbe, melynek keretébe Malagában és Firenzében vett részt tanári konferencián. Itt tartott bemutató elődást is.

Az iskola igazgató-helyetteseként tevékenykedett 1998-tól 2004-ig, majd 2007-től az idei nyugdíjba vonulásáig.

A település egyetlen iskolájaként az intézmény a köznevelési feladatokon túl mindig is nagyobb jelentőséggel bírt. Azért, hogy az intézményért még többet tehessen, önkormányzati képviselőséget is vállalt a korábbi ciklusokban. 2015. augusztustól, egy tanéven át megbízott intézményvezetőként is dolgozott. Vezetői tevékenysége idején teljesedett ki és mutatkozott meg vezetői, szervezői képessége, hiszen a munkáját példamutatóan, a közösség megelégedésére végezte. Az iskolai élet minden területén lehetett rá számítani, mint pl. a tankönyvrendelés megszervezésében, a tantárgyfelosztásban, a helyettesítési rend kialakításában, vagy a továbbtanulással kapcsolatos ügyek intézésében. Munkája pontos, kiszámítható, az intézmény életében kiemelkedő volt.

Reindl Gyula, mint a Nagykovácsi Általános Iskola intézményvezető-helyettese, munkájában közösségépítő és -megtartó, szakmai tevékenységeiben példamutató a pedagógusok, tanítványok, a szülők és Nagykovácsi lakossága számára is.

Kedves Gyula, köszönjük munkádat!

 

Görgényi Gábor

 

Görgényi Gábor

 

Görgényi Gábor hivatalos állományban pontosan tíz éve szolgálja a Nagykovácsi Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár intézmény szerteágazó és eseménydús tevékenységi körét. Mondhatnánk, ez szakmai kötelessége, hiszen kultúrmunkás, hangtechnikus, gondnok minden egyszemélyben.

Mondhatnánk, de mindenki, aki egy kicsit is belelát a község közösségi életébe, pontosan tudja, ennél mennyivel többet vállal Gábor, hosszú évek óta, bár a fent megjelölt funkciók is külön-külön embert kívánnának.

De nincs külön-külön ember. Örülünk, hogy egy ember is van: Gábor.

Mindenki számít rá, legyen ez iskolai esemény, ünnepély, temetés hangosítás, bármilyen civil szervezet által szervezett program, mindenki természetesnek veszi, hogy van hangosítás, világítás és még mi minden nevén alig nevezhető apróság, ami ott lesz idejében. Ezek az apróságok eszünkbe sem jutnának, ha csak egyszer nem lennének ott. De ott vannak, ha akadás van, fél óra alatt feláll újra a rend, a hangfalak, a díszleletek, zene szól, mehet tovább az élet.

Egy nem is olyan régi, nagyon kedves, nem különösebben bonyolult technikai hátterű rendezvény előkészítésében huszonegy! kilométert gyalogolt egy nap. Megmérték az Öregiskolában, mert gyanújuk akadt és leszámoltatták a lépéseket.

Amiért a díjat megkapja, nem csupán a hatalmas igénybevétel honorálása, hanem az az emberi minőség, amiben mindezt meg tudja tenni. Nagy tapasztalattal, nagy emberismerettel, nagy lélekkel, nagy és tiszteletreméltó alázattal.

Mert a technikuson, a gondnokon, nevezzük úgy, ahogy ő hívja, kultúrmunkáson minden ünnepi alkalmon ünnepi ruha van.

Ideje, hogy megköszönjük jeles szolgálatát.  Megköszönjük, hogy minden lámpa, csavar, mikrofon, hosszabbító, ilyen-olyan kimeneti-bemeneti kábel, konnektor, apróság a tartalmi harmónia jegyében is együtt van, a legnagyobb ünnepeken és a legkisebb klubprogramon is.

Azt különösen köszönjük, hogy mindezen nagyon erőt próbáló helytállások mellett Gábornak mindig marad ereje, emberként jelen lenni.

Érdeklődő, részvétteljes, együtt zenélős, együtt örülő kultúrmunkásnak.

Hétfőtől-vasárnapig. Aztán… vasárnaptól-szombatig, és újra, és újra, és újra.

Köszönjük Gábor odaadó munkádat!

 

Szirtes Marcell

Dicséretben részesült:

Szirtes Marcell  

13 éves, a „Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj”-asa

Nyolc éves kora óta játszik színházi darabokban, valamint zenei koncertekre is meghívásokat kap.  Zenei tanulmányokat folytat a Kiss-Zenedében, magánéneket és hangszeres zenét, zongorázni tanul. Alapfokú művészeti vizsgát tett 2018-ban magánénekből,

A Kós Károly Ének-zene Emeltszintű Általános Iskola tanulója, tanulmányi eredménye – a sok egyéb elfoglaltság mellett is – évek óta: jeles.

Több televíziós szereplése volt már, különféle interjúk, gyermekműsorok vezetése, kulturális műsorok.

Az UNICEF felkérésére, gyerek nagykövet volt egy televíziós műsorban, mint színházi gyerekszínész kapta a felkérést, hogy népszerűsítse a hátrányos helyzetű gyermekek színházba látogatását. Számos esetben látták őt a Pesti Magyar Színházban az UNICEF „Kilátó” című projektjén belül.

Rendszeresen játszik színházakban pl. a következő darabokban:

A Muzsika hangja, Valahol Európában, Legyetek jók ha tudtok, Légy jó mindhalálig, Mary Poppins.

Két éve Bosnyák Viktória, ifjúsági író, műfordító kereste meg Marcellt, hogy nagy rajongója, mindegyik darabját többször is látta, és szeretné a nyelvkincstár sorozatából a „Sirály a király?” című könyvét rászabva dramatizálni és megzenésíttetni. Így született meg a „Sirály a király?” zenés nyelvtanbuli, vagyis a zenés nyelvtanórák Bosnyák Viktóriával, amit közel 30 általános iskolában, több mint 6000 alsó tagozatos diák látott már országosan.

Több koncerten is szerepelt, Johnny K. Palmer énekes-zeneszerzőtől egy győri és egy budapesti jótékonysági koncertre is felkérést kapott.

2015-ben Pándy Piroska meghívására Salgótarjánban lépett fel egy újévi koncerten, 2016-ban Orfeum, a tehetséges gyerekek koncertjén szerepelt, 2017-ben, 2018-ban 2019-ben Vörösmarty tér, könyvbemutató, Bosnyák Viktória és 2018-ban DÉS László koncertjén szerepelt az Arénában.

Fiatal kora ellenére már több díjjal is rendelkezik:

Komolytalan Zenei Fesztivál (2014, 2015, 2016, 2017) – Nívódíj-arany minősítés jazz és musical műfajban, a „Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj”-asa, a IX. Zenés „színház az egész világ” Országos Művészeti Tehetségkutató Verseny – Children kategória III. helyezettje.

Mindezek mellett nem utolsó sorban nagykovácsi lakos. Büszkék vagyunk arra, hogy Nagykovácsi közösségének ilyen fiatal tehetséges tagja van és szeretettel hívunk Téged a legközelebbi Nagykovácsi Művészeti Napokra, hogy itt helyben is megörvendeztess minket rendkívüli képességeiddel.

Köszönjük Marcell, hogy Nagykovácsi jó hírnevét Te is öregbíted.

 

„Vadonatúj régiségek”, érdekességek Nagykovácsiból, Nagykovácsiról. Érdekli a falu helyismerete, helytörténete? Akkor jó helyen jár, jó böngészést! Köszöntjük a Nagykovácsi Krónika oldalán.

Elérhetőség:

furulyaskatalin@nagykovacsi.hu

Nagykovácsi emlékképek

Nagykovácsi Anno

Nagykovácsi Krónika 1968. május 1.

Itthon vagy! – Nagykovácsi

5 éves a Pékdomb!

Archívum